Forretningsbetingelser

Med mindre andet er aftalt, gælder følgende betingelser:

Generelle betingelser
Betingelserne gælder for alle leverancer af ydelser fra YouMarketing. Leverancen beskrives i et tilbud, hvor de nærmere vilkår og betingelser omkring ydelsen er beskrevet. Betingelserne udgør sammen med tilbud, produktionsplan og andre bilag, herunder databehandleraftale, det samlede aftalegrundlag. Med mindre andet er aftalt er ethvert tilbud gældende 30 dage.

 

Priser
Tilbud accepteres skriftlig, herunder bekræftelse pr. mail. Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbudsdato, og alle priser er eksklusiv moms og ekstraydelser. Under ekstraydelser hører bl.a. tekstforfatning, web-udvikling, fotografering, billedmanipulation, foto-retouch (fashion), billedkøb, tredjemandsrettigheder, applikationstegninger, tekstversioneringer, transport, logi, kost, materialer, specialpakning, trykning og levering. Uforudsete hændelser er ikke inkluderet i tilbuddet. Hvis de indtræder, orienteres kunden snarest muligt. 

 

Med mindre andet er aftalt er tilbuddet inkl. to korrekturer med tilhørende rettelser af evt. fejl. Ved overskridelse af produktionsplanen eller ved ændringer modtaget efter igangsætning af rentegning som skyldes forhold hos kunden, er YouMarketing berettiget til at fakturere for ekstraomkostninger. Overskrides et udarbejdet budget væsentligt, orienteres kunden hurtigst muligt. Der udarbejdes og fremsendes et revideret tilbud til accept. 


Levering
Kunden forelægges alt materiale, som YouMarketing har udarbejdet for denne til gennemgang og korrektur inden levering af ydelserne. For digitale projekter, herunder hjemmesider, vil de nærmere betingelser omkring levering fremgå af tilbuddet. Ved kundens overskridelse af aftalte deadlines for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører YouMarketing’s ansvar for rettidig levering. YouMarketing bestræber sig på at indhente evt. forsinkelser.

 

Betaling
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto fra fakturadato. YouMarketing kan forlange en passende forudbetaling eller acontofakturere igangværende arbejder månedligt efter milepæle eller tidsforbrug. Hvis den samlede ordre overstiger kr. 10.000,- kan fakturering forløbe i to eller flere rater. Evt. forudbetaling eller fakturering i rater vil fremgå af tilbuddet. 

 

YouMarketing fakturerer ydelserne, når de er leveret til kunden eller efter aftale. Betalingsfrist fremgår af fakturaerne eller meddeles på anden vis skriftligt af YouMarketing. Ved månedsafregning afregnes der altid fra d. 20. i måneden med betalingsfrist 8 dage netto.
 

Forsinket betaling forrentes efter renteloven. Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med YouMarketing. Anerkender kunden ikke en faktura, reklamerer denne straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt over for YouMarketing. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.
 

Rettigheder
Kunden får, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til det færdige materiale i det aftalte eller forudsatte omfang i Danmark under samarbejdet. Kunden opnår ved betaling ejendomsret til varemærker og domæner, der er inkluderet i leveringen af ydelserne. Mod supplerende betaling til YouMarketing kan kunden få en videregående ret til ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på udenlandske markeder eller via koncernforbundne enheder. YouMarketing foretager IKKE kendetegnsretlige forundersøgelser og bistår IKKE med registrering af varemærker og domæner, med mindre det aftales skriftligt med kunden.   

 

Under og efter samarbejdet har YouMarketing ret til som led i markedsføring af YouMarketing at oplyse om samarbejdet. Brug af kundens kendetegn og leverede ydelser i markedsføring af YouMarketing forudsætter accept fra kunden. YouMarketing er berettiget til uden accept at indlevere leverede ydelser til prisuddelinger og konkurrencer, såfremt kunden orienteres herom på forhånd.
 

Ansvar for lovgivning
YouMarketing sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov. Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk YouMarketing i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som YouMarketing skal tage højde for.

 

Ansvar for materiale
Efter kundens korrektur og godkendelse af materialet, indestår kunden for rigtigheden heraf. Kunden indestår selv for, at relevant lovgivning og branchekutymer iagttages. YouMarketing’s erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader af godkendte leverancer. Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. YouMarketing har ret til afhjælpning og omlevering.

 

Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale
Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt. Håndtering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen. YouMarketing opbevarer kopi af ydelser og efter YouMarketing’s skøn anvendt materiale hertil i 2 år efter leveringen, dog kun 6 måneder efter samarbejdets ophør. I denne periode udleverer YouMarketing efter anmodning kopi af ydelser og opbevaret materiale til kunden, forudsat YouMarketing ikke har forfaldne krav mod kunden, og kunden betaler YouMarketing's tidsforbrug efter gældende takster og for andre omkostninger forbundet med udleveringen.

 

Afbestilling af ydelser
Afbestilling af levering af ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at YouMarketing indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt YouMarketing’s tidsforbrug efter YouMarketing's gældende priser.